Code PHP download Video File

Code PHP download Video File, xin code download file video bằng PHP? Xin hướng dẫn mọi người Code download file Video (Direct link) bằng PHP

Khai báo một hàm sau:

function save_video($inPath,$outPath)
{ //Download images from remote server
$in= fopen($inPath, “rb”);
$out= fopen($outPath, “wb”);
while ($chunk = fread($in,8192))
{
fwrite($out, $chunk, 8192);
}
fclose($in);
fclose($out);
}

Sau đó, chúng ta gọi hàm save_video với hai tham số:

+ $inPath: là directlink của file Video cần Download (ví dụ: http://nbpage.com/video.mp4)

+ $outPath: là đường dẫn chứa file video Download về và tên File video(ví dụ: C:/Download/Video.mp4)

Như vậy, ta có thể gọi hàm Download file Video như sau: save_video(‘http://nbpage.com/video.mp4′,’C:/Download/’.’Video.mp4′); //Bạn có thể thay ‘Video.mp4’ bằng tên khác, nhưng chú ý là fai có đuôi .mp4 các bạn nhé!

Rất đơn giản, chỉ bằng vài dòng lệnh các bạn có thể tải hàng loạt file video có directlink về máy tính của mình rồi. Mọi chi tiết xin liên hệ Thiết kế web Ninh Bình

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình