Hàm strip_tags() trong PHP [Lập trình Web, Thiết kế Web PHP]

Hàm strip_tags() trong PHP

Hàm strip_tags() sẽ loại bỏ các thẻ HTML và PHP ra khỏi chuỗi. Hàm sẽ trả về chuỗi đã loại bỏ hết các thẻ HTML và PHP.

Cú pháp

Cú phápstrip_tags( $str, $option);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ cá thẻ HTML và PHP.
  • $option là các thẻ mà bạn muốn hàm strip_tags() không loại bỏ. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong chuỗi trả về.

Ví dụ

 

Code
1
2
3
4
$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str) . "<br />";

 

 

Kết quả
1
2
3
4
This is a Example String
this a other string
This is a Example String this a other string

 

 

Code
1
2
3
4
$str = 'This is a <b> Example</b> <a href="#fragment">String</a>
<p>this a other string</p>';
echo $str;
echo strip_tags($str, '<a><p>');

 

 

Kết quả
1
2
3
4
5
This is a Example String
this a other string
This is a Example String
this a other string

 

Tham khảo: php.net

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình