Code download hình ảnh (image) bằng cURL và PHP

Nhiều bạn gửi Email xin code download image bằng cURL và PHP. Dưới đây tôi xin giới thiệu tới các bạn Code Download Image hàng loạt bằng cURL và PHP.

Các bạn sử dụng hàm sau trong file PHP của các bạn:

function download_remote_file_with_curl($file_url, $save_to)
{
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".basename($file_url)."\";" );
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$file_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$file_content = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$downloaded_file = fopen($save_to, 'a+');

fwrite($downloaded_file, $file_content);
fclose($downloaded_file);
}

Code tai hinh anh bang PHP tu url
Code tai hinh anh bang PHP tu url
>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình