Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010:

  1. Mở một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.
  2. Lưu và xuất bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.
  3. Thao tác với các bản ghi như điều hướng bản ghi, nhập, chỉnh sửa bản ghi, xóa bản ghi.
  4. Thao tác với trang dữ liệu như ẩn, hiện các cột, thay đổi kích thước các trường, sắp sếp lại các trường hoặc đóng băng hoặc phá băng các trường.
  5. Tìm kiếm theo yêu cầu hoặc thay thế dữ liệu trên bảng, biểu mẫu.
  6. Sắp xếp và lọc theo yêu cầu.
  7. Hiển thị báo cáo theo yêu cầu.
  8. Thao tác với một bảng (Table) như: Mở bảng, đổi tên bảng, xóa bảng, thay đổi các chế độ hiển thị của bảng ở dạng thiết kế (Design view) hoặc bảng dữ liệu (Datasheet View).
  9. Thao tác với trường (cột –field) như: Đổi tên trường, chèn thêm trường, xóa trường, thay đổi kiểu dữ liệu.
>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình