Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 4 Control Panel (IC3GS4) / Bài giảng Bài 4 Control Panel

Bài giảng Bài 4 Control Panel

Posted on

Bài giảng Bài 4 Control Panel

Mục tiêu Bài học Bài 4 Control Panel:

  • Khởi động Control Panel
  • Thay đổi các chế độ xem (View)
  • Thay đổi sự hiển thị của màn hình nền (Desktop)
  • Thay đổi ngày giờ
  • Thay thay đổi các chế độ xem hoặc nhập liệu với các ngôn ngữ khác
  • Tìm kiếm các thiết lập cho các tùy chọn khả năng truy cập
  • Cài đặt các tùy chọn khác nhau về nguồn điện
  • Xác định các loại và giới hạn của tài khoản người dùng
Bài-04_Control-Panel

Tổng hợp bởi: Thiết kế Web Ninh Bình

Top