Home / Từ khóa "Phương pháp hoàn tất một nhiệm vụ"

Phương pháp hoàn tất một nhiệm vụ

Các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm

Các phương pháp Dạy học lấy người học làm trung tâm là phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, độc lập, tìm tòi, khám phá tri thức của học sinh, ở đó học sinh làm trung tâm còn giáo viên đóng vai trò là người định hướng, giúp đỡ, trợ giúp,... Hệ thống các phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm gồm các phương pháp sau: - Phương pháp Philips XYZ - Phương phá...
Xem tiếp
Top