Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 8 Microsoft Word 2010"

Bài 8 Microsoft Word 2010

Video Bài 8 – Microsoft Word 2010

Video Bài 8 - Microsoft Word 2010 trong Ôn thi IC3GS4, mục tiêu của Bài 8 chúng ta cần đạt được một số nội dung sau: 1. Nhập và chỉnh sửa văn bản 2. Di chuyển xung quanh văn bản 3. Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin 4. Lựa chọn loại văn bản xác định 5. Thay đổi chế độ hiển thị 6. Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang 7. Tổ chức dữ liệu 8. Làm việc với hình ảnh trong tài...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010

Nội dung bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010 trong IC3GS4 - Mục tiêu bài giảng Bài 8 Microsoft Word 2010: 1.Nhập và chỉnh sửa văn bản 2.Di chuyển xung quanh văn bản 3.Tạo mới, lưu, đóng và mở các tệp tin 4.Lựa chọn loại văn bản xác định 5.Thay đổi chế độ hiển thị 6.Định dạng văn bản, các đoạn, hoặc trang 7.Tổ chức dữ liệu 8.Làm việc với hình ảnh trong tài liệu 9.Lưu vết ...
Xem tiếp
Top