NỘI DUNG:

1. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản
2. Sử dụng máy tính cơ bản
3. Microsoft Word cơ bản 
4. Microsoft Powerpoint cơ bản
5. Microsoft Excel cơ bản
6. Sử dụng Internet

HÌNH THỨC THI:

– Lý thuyết: 30 câu / trong 30 phút

– Thực hành

—+ Gồm 3 phần: Word, Excel, Power Point 2010

—+ Thời gian: 120 phút

– Điều kiện

—+ Lý thuyết >= 5 điểm

—+ Thực hành >= 5 điểm

TÀI LIỆU ÔN TẬP

– Đề thi, hướng dẫn: —http://nbpage.com/tin-hoc-ung-dung-co-ban/

– Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/560687817650942

(Tên: Tin Cơ Bản_Cơ giới NB)