– Mối quan hệ trách nhiệm:

+ Giám đốc điều hành phụ trách tổng thể mọi vấn đề về kinh tế, tài chính và kế hoạch kỹ thuật.

+ Các phòng kế hoạch, Tài chính, Vật tư, Hành chính giúp việc Giám đốc

+ Các tổ thi công các hạng mục thực hiện kế hoạch thi công đúng tiến độ các hạng mục từ phòng kỹ thuật điều hành thi công.

 + Các bộ phận cũng có thể phản ánh trực tiếp những vấn đề quan trọng lên giám đốc để công trình luôn thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa bên mời thầu và nhà thầu.

Sơ đồ tổ chức hành chính công ty

 

Sơ đồ tổ chức hành chính công ty
Sơ đồ tổ chức hành chính công ty