Tống số vốn điều lệ của  công ty là 3,800,000,000 đồng; Ước tính hết năm 2016 vốn điều lệ của công ty là 5.000.000 tỷ đồng.