1. Cơ cấu tổ chức

– Ban lãnh đạo gồm 01 người: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty

– Phòng Kỹ Thuật

– Phòng Tổ chức – Hành chính

– 04 Đội thi công

2. Nhân sự

Tổng nhân sự hiện có: 68 người

– Trình độ cao học : 2 người

– Trình độ đại học : 4 người

– Trình độ cao đẳng, trung cấp:  8 người

– Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông: 54 người

Trong đó:

– Công nhân 5/7: 2 người

– Công nhân 4/7        : 1 người

– Công nhân 3/7: 16 người

– Công nhân phổ thông : 39 người 

3. Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty

STT Chức danh Họ và tên Trình độ chuyên môn
1 Chủ tịch kiêm giám đốc Mai Văn Cương Kỹ sư Xây dựng
2 Phụ trách Kĩ thuật Mai Đức Triều Kỹ sư xây dựng
3 Phụ trách Tổ chức – HC Vũ Ánh Dương Thạc sỹ Công nghệ thông tin
4 Phụ trách Kế Toán Tạ Thị Măng Đại học
5 Phụ trách Đội Xây Dựng số 1 Mai Đức Thắng Kỹ sư xây dựng
6 Phụ trách Đội Xây Dựng số 2 Phùng Văn Nhấn Công nhân kỹ thuật
7 Phụ trách Đội CNTT số 1 Nguyễn Anh Văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin
8 Phụ trách Đội CNTT số 2 Trần Thị  Hằng Cử nhân CNTT