Mẫu hợp đồng thiết kế website, Mẫu hợp đồng thiết kế web Ninh Bình và SEO Web Ninh Bình của Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
SỐ: ……/2016-TKWTUV

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự và luật thương mại, các qui định của pháp luật Việt Nam về internet

– Sau khi xem xét yêu cầu của Công ty cổ phần AMACCAO và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH TM & XD Tân Uy Vũ

 

Hôm nay, ngày  ….  tháng …   năm 2016

Chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY TNHH TM & XD TÂN UY VŨ 

Người đại diện: Vũ Ánh Dương

Địa chỉ: Yên Thái, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 0906 116 246

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN AMACCAO

Địa chỉ: Tiểu khu 1, TT.Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Điện thoại: 0351.3889.668

Email: kinhdoanh@amaccao.com.vn

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý thuê bên A các dịch vụ dưới đây:

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

STT Nội dung Mô tả Chi phí (VND)
1

Xây dựng website

–         – Xây dựng và cài đặt website theo mẫu;

–         – Chuyển toàn bộ dữ liệu ở trang website cũ sang website mới;

–         – Cập nhật thêm các chức năng mới như: tìm kiếm văn bản, tra cứu hồ sơ…

5.000.000
2 Bảo trì, Back up website – Bảo trì website

– Back up dữ liệu theo định kỳ

Miễn phí
3 Hướng dẫn sử  dụng website – Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng. Miễn phí
Thuế VAT (10%) 500.000
Tổng cộng: 5.500.000

Chi phí bằng chữ: Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn

Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá trị hợp đồng:

– Giá trị hợp đồng là: 5.500.000 đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT.

Giá trên đã bao gồm: Chi phí thuê hosting (nơi lưu trữ website trên internet), tên miền trong một năm đầu. Nhưng không bao gồm phí duy trì thuê hosting, tên miền từ năm thứ hai trở đi.

– Phí duy trì hosting tính từ năm thứ hai trở đi cụ thể như sau:

+ Phí duy trì hosting: 1.000.000 vnđ/năm (bằng chữ: một triệu đồng chẵn)

– Phí duy trì tên miền tính từ năm thứ hai trở đi cụ thể như sau:

+ Phí duy trì tên miền: 400.000 vnđ/năm (bằng chữ: bốn trăm nghìn đồng chẵn)

2.2. Thời gian thanh toán:

Bên B thanh toán cho Bên A theo 2 đợt như sau:

– Đợt 1: 50% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký hợp đồng.

– Đợt 2: 50% tổng trị giá hợp đồng ngay sau khi bàn giao, thanh lý hợp đồng

2.3. Phương thức thanh toán:

– Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau mỗi đợt nhận tiền, bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên B.

Điều 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN CỦA MỖI BÊN

3.1. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A

– Thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã thống nhất

– Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

– Bên A có trách nhiệm thực hiện tối ưu bảo mật website. Trong quá trình hoạt động của website nếu có lỗi về bảo mật bên A sẽ chịu trách nhiệm phục hồi lại website. Nhưng nếu phát hiện lỗi bảo mật do bên B để lộ tài khoản quản trị website, tài khoản host hoặc bên B tự ý can thiệp vào mã nguồn của website thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

– Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành phải bàn giao lại cho bên B tài khoản quản trị website, tài khoản hosting, tài khoản tên miền,  mã nguồn của website

– Xuất hóa đơn VAT cho bên B trước khi bên B thanh toán lần 2 cho bên A.

3.2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo lịch trình sau:

+ Lần 1: Thanh toán 50% ngay sau khi ký kết Hợp đồng;

+ Lần 2: Thanh toán 50% còn lại sau khi các Bên ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng;

– Bên B Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

– Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU

Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên
– Logo được thiết kế theo đúng yêu cầu đã thống nhất
Nếu Bên B có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện.

Điều 5: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Trong vòng 15 ngày kể từ khi bên A bàn giao website đã thiết kế cho bên  B, Bên A phải hướng dẫn cho nhân viên của bên B phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

Bào hành web trong toàn thời gian sử dụng với điều kiện bên B vẫn duy trì hợp đồng gia hạn tên miền và hosting với bên A.

Điều 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

– Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc, mỗi bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng Thiết kế WEB Ninh Bình