Home / Danh mục thiết kế / Website quản lý Lịch công tác

Website quản lý Lịch công tác

Posted on

Các chức năng chính:
1. Đăng nhập

2. Đơn vị (Phòng – Ban…) đăng ký lịch công tác hàng tuần (vào chiều thứ 6 cho tuần tiếp theo)

3. Lịch của các đơn vị đã đăng ký sẽ được Lãnh đạo Đơn vị Duyệt lịch (sửa, xóa)

4. Sau khi Duyệt, các đơn vị, người xem sẽ tra cứu được lịch làm việc của từng đơn vị Phòng – Ban, của Đơn vị theo từng tuần, từng ngày làm việc

Một số hình ảnh:

Lưu đồ chức năng

Giao diện

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top