Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 – Bài 11 Microsoft Access

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 – Bài 11 Microsoft Access: (Thiết kế web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình)

1.DBMS đại diện cho cụm từ nào?

a. Database Management System

b. Data Base Marketing System

c. Data Bits Memory Services

d. Database Marketing Services

2. Đối tượng cơ sở dữ liệu nào sau đây được thiết kế để tổng kết dữ liệu?

a. Tables

b. Reports

c. Forms

d. Queries

3. Bạn có thể làm việc với bao nhiêu cơ sở dữ liệu tại một thời điểm?

a. Hai

b. Ba

c. Một

d. Không giới hạn

4. Mục nào của bảng là một thể loại thông tin trong một bảng?

a.Bảng

b.Trường

c.Bản ghi

d.Truy vấn

5. Loại truy vấn nào truy xuất dữ liệu từ một bảng hoặc thực hiện các phép tính?

a. Lựa chọn

b. Hành động

6. Bố cục báo cáo nào hiển thị dữ liệu trong định dạng dọc?

a. Dạng bảng

b. Ngăn xếp

7. Khi bạn thực hiện một truy vấn, bạn thấy một kết quả trong đó tên của một giáo viên bị viết sai chính tả, bạn thực hiện sửa lỗi chính tả cho tên giáo viên trong dạng hiển thị datasheet của truy vấn đó. Điều nào sau đây là đúng?

a. Thông tin về GV đó sẽ thay đổi trong bảng dữ liệu ban đầu và tất cả các kết quả truy vấn về sau.

b. Tên của GV đó chỉ thay đổi trong truy vấn này, không thay đổi trong bảng dữ liệu ban đầu và các truy vấn về sau.

c. Tên của GV đó không thay đổi trong bảng dữ liệu ban đầu nhưng thay đổi trong truy vấn này và các truy vấn về sau.

d. Tên của GV đó thay đổi trong truy vấn này và bảng dữ liệu ban đầu, không thay đổi trong các truy vấn về sau.

8. Đối tượng nào dùng để thực hiện hành động nhập bản ghi mới, xóa bản ghi và sửa bản ghi.

a. Report (Báo cáo)

b. Record (Bản ghi)

c. Form (Biểu mẫu)

d. Query (Truy vấn)

9. Đâu là 3 đối tượng trong CSDL

a. SQL

b. Navigation Pane

c. Table

d. Run command

e. Report

f. Query

10. Sự khác biệt cơ bản giữa một biểu mẫu và báo cáo là gì?

a. Biểu mẫu có thể được tạo ra bởi người sử dụng trong khi báo cáo được thiết đặt trước bởi Microsoft.

b. Các biểu mẫu nhận dữ liệu đầu vào trong khi báo cáo xuất dữ liệu.

c. Báo cáo nhận dữ liệu đầu vào, trong khi các biểu mẫu xuất dữ liệu

d. Các biểu mẫu có thể được tùy chỉnh với màu sắc trong khi các báo cáo thì không.

11. Cái gì được coi là một loại thông tin của bảng?

a. Table

b. Field

c. Database

d. Record.

12. Ý nghĩa của mục “Look in” trong hộp thoại tìm kiếm và thay thế là gì?

a. Cho Access biết bảng để tìm kiếm.

b. Cho Access biết tìm kiếm trong trường hiện tại hay tất cả các trường trong bảng.

c. Cho Access biết cơ sở dữ liệu để tìm kiếm.

d. Cho Access biết hướng tìm kiếm.

13. Một tập hợp các điều kiện mà một bộ lọc dùng để xác định các bản ghi để hiển thị gọi là?

a. Dynaset

b. Truy vấn (Query)

c. Datasheet

d. Điều kiện (tiêu chuẩn – Criteria)

14. Một truy vấn thêm hoặc xóa dữ liệu được gọi là?

a. Dynaset

b. Select query.

c. Action Query.

d. Criteria (điều kiện)

15. Tập hợp các bản ghi từ một truy vấn được gọi là:

a. Dynaset

b. Select query.

c. Action Query.

d. Criteria (điều kiện)

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình