Home / Từ khóa "thực hành access 2010"

thực hành access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010: Mở một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Lưu và xuất bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Thao tác với các bản ghi như điều hướng bản ghi, nhập, chỉnh sửa bản ghi, xóa bản ghi. Thao tác với trang dữ liệu như ẩn, hiện các cột, thay đổi kích thước các trường, sắp sếp lại các trường hoặc đóng băng hoặc phá băng các trường. Tìm kiếm theo yêu cầu...
Xem tiếp
Top