Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / Bài 2 Tập tin và thư mục (ic3gs4) / Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục

Posted on

Nội dung bài giảng Bài 2 Tập tin và thư mục trong IC3GS4

Mục tiêu của bài:

  • Cách làm việc với một cửa sổ điển hình
  • Thế nào là tập tin hoặc thư mục
  • Lựa chọn các tập tin hoặc thư mục
  • Sao chép hoặc di chuyển các tập tin hoặc thư mục
  • Thay đổi cách quan sát các ổ đĩa, tập tin hay thư mục
  • Cách tạo, tùy biến hay thay đổi các thuộc tính của một thư mục
  • Đổi tên tập tin hay thư mục
  • Tìm kiếm tập tin

NỘI DUNG BÀI GIẢNG CỦA THẦY NGUYỄN XUÂN KHÔI

Bài 02 Tập tin và thư mục

Mọi chi tiết xin liên hệ: Thiết kế web Ninh Bình, SEO web Ninh Bình

Top