Lăng thờ đá, Kích thước của Lăng thờ đá Ninh Bình đẹp