Code tự động resize ảnh bằng PHP

Code tự động Resize ảnh bằng PHP hay Code tự động Crop ảnh bằng PHP. Các bạn copy hàm PHP sau và sử dụng trong file PHP của các bạn để tự động Resize ảnh nhé.

function resize_crop_image($max_width, $max_height, $source_file, $dst_dir, $quality = 80){
$imgsize = getimagesize($source_file);
$width = $imgsize[0];
$height = $imgsize[1];
$mime = $imgsize['mime'];

switch($mime){
case 'image/gif':
$image_create = "imagecreatefromgif";
$image = "imagegif";
break;

case 'image/png':
$image_create = "imagecreatefrompng";
$image = "imagepng";
$quality = 7;
break;

case 'image/jpeg':
$image_create = "imagecreatefromjpeg";
$image = "imagejpeg";
$quality = 80;
break;

default:
return false;
break;
}

$dst_img = imagecreatetruecolor($max_width, $max_height);
$src_img = $image_create($source_file);

$width_new = $height * $max_width / $max_height;
$height_new = $width * $max_height / $max_width;
//if the new width is greater than the actual width of the image, then the height is too large and the rest cut off, or vice versa
if($width_new > $width){
//cut point by height
$h_point = (($height - $height_new) / 2);
//copy image
imagecopyresampled($dst_img, $src_img, 0, 0, 0, $h_point, $max_width, $max_height, $width, $height_new);
}else{
//cut point by width
$w_point = (($width - $width_new) / 2);
imagecopyresampled($dst_img, $src_img, 0, 0, $w_point, 0, $max_width,

$max_height, $width_new, $height);
}

$image($dst_img, $dst_dir, $quality);

if($dst_img)imagedestroy($dst_img);
if($src_img)imagedestroy($src_img);
}
//usage example
// resize_crop_image(100, 100, "test.jpg", "test.jpg");

Ưu điểm của đoạn code resize ảnh bằng PHP trên là có thể xử lý với các loại file ảnh là: JPG, GIF và cả PNG. Rất hoàn hảo phải không các bạn! Mọi chi tiết xin liên hệ với: Vũ Ánh Dương – 0906.116.246.

>>> Quý khách tham khảo thêm: Mộ đá tròn cho Ông Bà, Bố Mẹ; Lang Mo da dep Anh Quân Ninh Bình; Tổng hợp Mẫu Cột đá Nhà thờ họ đẹp 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình