Home / Ôn thi IC3GS4 Ninh Bình / "Bài 11 Microsoft Access (ic3gs4)"

Bài 11 Microsoft Access (ic3gs4)

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 – Bài 11 Microsoft Access

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm IC3GS4 - Bài 11 Microsoft Access: (Thiết kế web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình) 1.DBMS đại diện cho cụm từ nào? a. Database Management System b. Data Base Marketing System c. Data Bits Memory Services d. Database Marketing Services 2. Đối tượng cơ sở dữ liệu nào sau đây được thiết kế để tổng kết dữ liệu? a. Tables b. Reports c. Forms d. ...
Xem tiếp

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010

Các câu hỏi thao tác Bài 11 Microsoft Access 2010: Mở một cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Lưu và xuất bản cơ sở dữ liệu theo yêu cầu. Thao tác với các bản ghi như điều hướng bản ghi, nhập, chỉnh sửa bản ghi, xóa bản ghi. Thao tác với trang dữ liệu như ẩn, hiện các cột, thay đổi kích thước các trường, sắp sếp lại các trường hoặc đóng băng hoặc phá băng các trường. Tìm kiếm theo yêu cầu...
Xem tiếp

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4

Nội dung bài giảng Bài 11 Microsoft Access trong ic3gs4. Mục tiêu của bài: Cơ sở dữ liệu là gì? Làm thế nào có thể tạo, lưu, mở hoặc đóng cơ sở dữ liệu Làm cách nào để tạo và chỉnh sửa các bản ghi? Cách sử dụng các truy vấn đơn giản Cách tạo và sử dụng các bản báo cáo Chi tiết bài giảng: [pdf-embedder url="http://nbpage.com/wp-content/uploads/2016/10/Bai-11-Access.pdf" title...
Xem tiếp
Top
Thiết kế Web Ninh Bình, SEO Web Ninh Bình